måndag 8 december 2008

Validitet

Med validitet menar man giltighet, och det betyder hur väl ett mått mäter det är avsett att mäta eller hur väl det man mäter står för något i verkligheten

När man diskuterar validitet så är det ofta man kommer in på lite filosofiska resonemang.
  • Om man är intresserad av hur elever upplever undervisning så kan man ju kanske fråga dem, men det man då får veta är hur elever säger att de upplever sin undervisning.
  • Anledningar till att det elever säger och det de upplever i realiteten inte helt överensstämmer kan ju vara svårigheter att uttrycka sig verbalt eller att elever är rädda för vad läraren ska tycka om deras åsikter.
  • Ett annat sätt att undersöka hur elever upplever sin undervisning kan vara via observationer, men då är ju frågan istället hur väl observatören kan tolka vad eleverna upplever?
Det är i varje fall positivt om den som gör en undersökning ägnar lite tid åt att diskutera validiteten / giltigheten i den undersökning han hon gör. Några former kan vara:
  • Begreppsvaliditet. Att de begrepp man använder när man gör en undersökning är väl definierade, gärna på ett vedertaget sätt.
  • Samtidig validitet. Att när man undersöker ett och samma fenomen med olika metoder kommer at få liknande resultat med de olika metoderna.
  • Ekologisk validitet. Att det man undersöker har något att göra med hur ett fenomen fungerar i verkligheten. Om man exempelvis har ett instrument för att mäta aggressivitet i skolan, att det faktiskt pekar ut elever med tendens att råka i bråk på rasterna.
  • Prediktiv validitet. Att den undersökning man gjort kan förutsäga vad som kommer att hända i framtiden (ex. screening studier)

Inga kommentarer: