torsdag 8 oktober 2009

Att granska ... en kvalitatitv artikel

Följande gång bygger i huvudsak på Forsberg & Wengström (se föregående bloggpost) De punkter som är i spärrad stil tycker jag främst ligger till grund för en värdering av arbetet.

A Syftet med studien


- Vilken kvalitativ metod har använts

- Är designen för studien relevant för att besvara syftet?

B Undersökningsgrupp

- Är urvalskriterier tydligt beskrivna

- Var genomfördes undersökningen?

- Hur kontaktades undersökningspersonerna?

- Vilken urvalsmetod användes?

- Beskriv undersökningsgruppen (främst ålder och kön samt andra relevanta variabler)

- Är undersökningsgruppen lämplig för studien?

C Metod för datainsamling

- Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang det skedde).

- Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt?

- Vilken datainsamlingsmetod användes?

- Är data systematiskt insamlade?

D Dataanalys

- Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?

- Kommentarer om resultatbeskrivning

- Är resultaten diskuterade?

- Är resultaten trovärdiga? pålitliga?

- Finns stabilitet och överensstämmelse?

- Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data?

E. Utvärdering

- Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?

- Stöder insamlade data de resultat som forskaren beskriver?

- Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?

- Vilken slutsats drar författaren?

- Håller du med om slutsatserna?

- Ska artikeln inkluderas i din litteraturstudie?

Inga kommentarer: